Kitab Iman dan Pembahasannya

Beriman Kepada Allah SWT   Beriman Kepada Rububiyah Allah SWT Terhadap Segala Sesuatu Beriman Kepada Uluhiyah Allah SWT Terhadap Seluruh Makhluk Beriman Kepada Nama-nama dan Sifat-sifat Allah SWT Beriman Kepada Para Malaikat Beriman Kepada Kitab-kitab Allah  Beriman Kepada al-Qur’an al-Karim  Beriman Kepada Para Rasul Beriman Kepada Kerasulan Muhammad SAW  Beriman Kepada Hari Kemudian Azab dan Nikmat…

Beriman Terhadap Wajibnya Mencintai Para Sahabat Rasulullah SAW dan Keutamaan Mereka, Menghormati Para Ulama, Serta Wajibnya Patuh dan Taat Kepada Para Pemimpin Kaum Muslimin

Seorang Muslim beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta keutamaan mereka atas kaum Mukminin dan Muslimin lainnya, dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat di antara rnereka berbeda-beda tergantung kepada keterlebihdahuluan mereka di dalam berislam. Para tokoh sahabat Nabi yang paling utarna adalah empat Khulafa’ Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar,…

Beriman Terhadap Wajibnya Beramar Ma’ruf dan Nahi Mungkar Serta Etikanya

TENTANG KEWAJIBAN BERAMAR MA’RUF DAN NAHI MUNGKAR Seorang Muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma’ruf dan bernahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) atas setiap Muslim yang mukallaf lagi mampu dan telah mengetahui al-Ma’ruf (kebaikan) dan ia melihat kebaikan itu terabaikan atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan, sementara itu ia mampu memerintah…

Wali Allah dan Karamahnya, Wali Setan dan Tipu Dayanya

A. Wali Allah SWT Seorang Muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah yang Dia pilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadaNya, hidup mereka hanya untuk taat kepadaNya, mereka mendapat kehormatan untuk mencintaiNya dan dianugerahi karamahNya. Maka Allah adalah wali mereka, Allah rnencintai dan mendekat kepada mereka, dan mereka adalah wali-wali…

Wasilah

Seorang Muslim beriman bahwasanya Allah SWT mencintai amal shalih dan perbuatan yang terbaik, Dia mencintai hamba-hambaNya yang shalih, dan bahwasanya Allah SWT mengajak hamba-hambaNya untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepadaNya, akrab dan tawassul. Karena itulah seorang Muslim bertaqarrub kepada Allah, bertawassul kepadaNya dengan berbagai amal shalih dan perkataan-perkataan yang baik. Ia memohon kepada Allah dan bertawassul…

Tauhid Ibadah

Seorang Muslim beriman kepada uluhiyah Allah SWT terhadap segenap makhluk dan rububiyahNya atas semesta alam, dan bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tiada Rabb (Tuhan Pencipta, Yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini, pent) selain Dia. Maka dari itu, seorang Muslim beribadah hanya kepada Allah SWT dengan segala bentuk ibadah…

Beriman Kepada Qadha’ dan Qadar 

Seorang Mukmin beriman kepada qadha` dan qadar Allah SWT, kebijaksanaan dan kehenadakNya; dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini, hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiyari (pilihan) melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirNya; dan beriman bahwasanya Allah SWT Mahaadil di dalam qadha’ dan qadarNya, Mahabijaksana di dalam segala perbuatan…

Azab dan Nikmat Kubur

Seorang Muslim beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya, karena adanya dalil-dalil naqli dan ‘aqli berikut ini: DALIL-DALIL NAQLI Berita dari Allah swt tentang kenikMatan dan azab kubur, seperti di dalam FirmanNya, “Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan…

Beriman Kepada Hari Kemudian

Seorang Muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya, lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah SWT membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan (hisab) di mana orang-orang yang shalih diberi balasan kenikmatan…

Beriman Kepada Kerasulan Muhammad SAW 

Seorang Muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi (buta huruf), yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi al-Arabi yang berasal dari keturunan Nabi Isma’il bin Ibrahim al-Khalil AS adalah hamba Allah dan RasulNya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih, dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri…

KINAYA RESIDENCE ANDARA 900 Meter Dari Tol Andara
Hello. Add your message here.