Warisan dan Hukum-hukumnya  

MATERI PERTAMA: HUKUM WARISAN    MATERI KEDUA: BEBERAPA SEBAB SESEORANG BERHAK MENERIMA WARISAN, PENGHALANG-PENGHALANGNYA DAN SYARAT-SYARATNYA MATERI KETIGA: PENJELASAN TENTANG AHLI WARIS DARI KALANGAN LAKI-LAKI DAN KALANGAN PEREMPUAN MATERI KEEMPAT: BAGIAN WARISAN MATERI KELIMA: ASHIB (YANG MENGELILINGI) MATERI KEENAM: HAJB (HALANGAN) MATERI KETUJUH: KEDUDUKAN KAKEK MATERI KEDELAPAN: PELURUSAN FARA’IDH (BAGIAN WARISAN YANG TELAH DITENTUKAN DALAM…

BAGIAN WARISAN DZAWIL ARHAM

A. Siapakah Dzawil Arham Itu? Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk dzawil furudh dan tidak juga ashabah, seperti: paman (dari pihak ibu), bibi (dari pihak ibu), bibi (dari pihak ayah), putri paman (dari pihak ayah), anak laki-laki dari saudari [Sekandung. Ed.T.], anak perempuan dari saudari (sekandung), anak cucu dari anak perempuan, dan kerabat lain yang…

BAGIAN WARISAN JANIN, ORANG HILANG, ORANG TENGGELAM DAN SEJENISNYA

A. Bagian Janin Adapun masalah warisan janin, maka jika ahli waris berkenan (menundanya), mereka boleh tidak membagikan warisan dan menundanya hingga janin dilahirkan, kemudian pembagian warisan baru dilakukan setelah kelahirannya. Akan tetapi, jika mereka berkehendak, maka mereka boleh menyegerakan pembagian harta warisan tanpa harus menunggu kelahiran janjn tersebut, hanya saja mereka harus membaginya dengan dasar…

Warisan dan Hukum-hukumnya

HUKUM WARISAN Saling mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sebagai bagian yang telah ditetapkah.” (An-Nisa`: 7). Juga…

Bahasan Mawarits

Bahasan Mawarits Yang menjadi ruang lingkup pokok bahasan mawarits ialah segala persoalan yang berkaitan dengan hukum warits. Adapun persoalan; persoalan tersebut ialah sebagai berikut. Hal-hal yang berkaitan dengan adanya kewarisan Ada beberapa hal yang berkaitan dengan harta sehingga harta tersebut menjadi harta warisan. 1. Rukun Kewarisan a. Ada orang yang meninggal dunia (muwarits) b. Ada harta…

Waris

Secara etimologi mawarits ialah bentuk jamak dari kata mirats berasal dari kata waritsa – yaritsu – wirtsan – waaritsun – miiraats (harta peninggalan atau warisan). Sedangkan secara terminology mawarits ialah ilmu yang membahas tentang aturan dan pembagian harta warits. Bahasannya meliputi kategori orang yang berhak menerima warits, yang tidak berhak menerima, sebab adanya kewarisan, penghalang…

Kuliah Gratis, Lulus Jadi PNS, Perwira TNI/POLRI...
Hello. Add your message here.