Mutiara Hadits : Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah

Yuk bagikan infonya...

islamic-art-6

Dari Ibnu Mas’ud semoga Allah meridhainya, dia berkata: “Saya pernah bertanya kepada Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, amalan apakah yang paling di cintai oleh Allah? Maka beliau bersabda: “Shalat tepat waktu”, kemudian apa lagi? Tanya saya. Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua”. Terus apa lagi? Tanya saya sekali lagi. Beliau berkata: “Jihad di jalan Allah”. HR. Bukhari dan Muslim

Keterangan :

Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan dalam hadits ini tentang amalan-amalan yang paling di cintai oleh Allah Azza wa jalla, dalam sabdanya beliau lebih mendahulukan shalat karena merupakan penghubung antara hamba dan Rabbnya, dan ke Islaman seseorang tidak akan sah tanpanya, dan juga, Allah tidak akan menerima amal apapun apabila tidak ada shalat, dan shalat adalah rukun yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah Ta’ala berfirman:

Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“. (QS at-Taubah: 5).

Sesudah itu beliau menjadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang mana amalan tersebut merupakan kewajiban yang harus di lakukan, dan kewajiban yang ada di antara halah dan mubah, bukan di antara haram dan makruh.

Dan hukuman bagi orang yang melalaikannya akan memperoleh hukuman yang besar, dan perbuatan yang paling jahat, karena begitu agungnya hak kedua orang tua, sehingga Allah menggandengkannya dengan tauhid dan beribadah semata hanya kepadaNya dengan hak mereka berdua. Dan Allah Ta’ala juga memperingatkan dari amalan yang paling ringan yang tidak boleh di lakukan kepada kedua orang tua, hal itu sebagaimana firmanNya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil“. (QS al-Israa’: 23-24).

Kemudian yang ketiga adalah berjihad dijalan Allah, jihad adalah perkara satu perkara yang disyari’atkan untuk bisa menegakkan agama, meninggikan kalimat Alllah serta menolong agamaNya. kalau seandainya tidak ada jihad maka tidak ada agama. Adapun jihad itu mempunyai tiga tingkatan:

Yang pertama: Berjihad atas diri sendiri untuk menerima kalam Allah Azza wa jalla, dengan mengamalkannya, dan berjalan di atas petunjuk Rasulallah dan mengikuti beliau.

Kedua: Berjihad melawan setan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu denganmengikis semua yang ada pada hatinya dari kerancuan dan keragu-raguan yang datang menghantam agama dan imannya.

Yang ketiga: Berjihad melawan musuh-musuh agama Allah Ta’ala dengan hati, lisan, tulisan, harta, dan pedang, sebagaimana firman Allah ta’ala:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah“. (QS al Baqarah:193).

Dan juga firmanNya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong“. (QS al-Hajj: 78).

Dan masuk pula dalam masalah ini adalah berjihad kepada orang yang enggan beramar ma’ruf dan nahi munkar sesuai dengan ketiga tingkatan di atas.

Oleh : Muhammad bin Ali Al Jamaah


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

BELI RUMAH JABODETABEK DI SINI
Hello. Add your message here.