Pondok Modern Darul Falach Temanggung

Yuk bagikan infonya...

ponpes-darul-falach-temanggung

Cikal bakal berdirinya Pondok Modern Darul Falach dimulai dengan pulangnya Bapak KH Muhammad Fatah, S. Ag dari Pesantren Umdatul Muna di Payaman Magelang, setelah selesai menimba ilmu di sana. Kemudian datanglah beberapa santri yang ingin menimba ilmu dengan beliau di kampung halaman beliau di dusun Legundi Desa Batursari Kec. Candiroto Temanggung.

Para santri yang berdatangan semakin banyak, sehingga rumah orang tua beliau tidak lagi cukup untuk menjadi tempat mengaji mereka, sehingga dengan masukan dari berbagai pihak, dibangunlah sebuah rumah sederhana untuk tempat mengaji para santri. Tempat inilah yang menjadi bangunan awal Pesantren di dusun Legundi.

Dengan berjalannya waktu, para santri mulai berdatangan dari penjuru pulau Jawa yang kemudian kesulitan mendapatkan akses menuju pesantren karena letaknya yang terpencil jauh dari jalan raya. Maka, dicarilah solusi untuk hal tersebut dengan membangun lokal Pesantren baru di dusun Klombeyan desa Muntung Kec. Candiroto Temanggung yang lebih mudah dijangkau transportasi dan sarana pengairan yang cukup.

Pada tahun 1992, secara resmi Pondok Pesantren Darul Falach menjalankan roda pendidikannya di lokal baru di dusun Klombeyan tersebut hingga saat ini.

Pendidikan formal yang terdapat di Pesantren ini kini sudah meliputi:

 • Madrasah Tsanawiyah (MTs) -setingkat SLTP
 • Madrasah Aliyah (MA) -setingkat SLTA
 • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program kejuruan:
  • Akuntansi
  • Tata Busana
  • Otomotif Sepeda Motor
  • Teknik Komputer dan Jaringan
 • Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Program Tahfidzul Quran
 • Madrasah Aliyah (MA) Unggulan Program Tahfidzul Quran

Manhaj Kami

Prinsip Pusat Kajian Al Quran Darul Falach dalam beragama adalah berlandaskan Al Quran dan As Sunnah dengan berpegang pada penjelasan para ulama rabbaniyyun dalam memahami keduanya, bukan dengan pemahaman sendiri-sendiri.

Dalam bab aqidah, PKQ beraqidah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, antara lain dalam kitab-kitab berikut:

 • As-Sunnah, Ibnu Abi Syaibah
 • As-Sunnah, Ahmad ibn Hanbal
 • As-Sunnah, Ibnu Abi ‘Ashim
 • As-Sunnah, Abdullah ibn Ahmad
 • As-Sunnah, Al Khallal
 • As-Sunnah, Ahmad ibn Furat Abu Mas’ud Ar Razi
 • As-Sunnah, Asad ibn Musa
 • As-Sunnah, Ibnul Qasim
 • As-Sunnah, Muhammad ibn Salam Al Bikandy
 • As-Shifat wa ar Radd ‘alal Jahmiyyah, Nu’aim ibn Hammad
 • As-Sunnah, Al Atsram
 • As-Sunnah, Harb ibn Isma’il Al Karmaniy
 • As-Sunnah, Ibn Abi Hatim
 • As-Sunnah, Ibn Abi Dunya
 • As-Sunnah, Ibnu Jarir At-Thabariy
 • At-Tabshir fi Ma’alimid Din, Ibnu Jarir At-Thabariy
 • As-Sunnah, Thabraniy
 • As-Sunnah, Abu Syaikh Al Ashbahaniy
 • As-Sunnah, Abul Qasim Al Laalaka`iy
 • As-Sunnah, Muhammad ibn Nashr Al Marwaziy
 • Aqidah As Salaf Ashabil Hadits, As-Shabuniy
 • Al-Ibanah, Ibnu Baththah
 • At-Tauhid, Ibnu Khuzaimah
 • At-Tauhid, Ibnu Mandah
 • Al-Iman, Ibnu Abi Syaibah
 • Al-Iman, Abu ‘Ubaid Al Qasim ibn Sallam
 • Syarh As-Sunnah, Muzaniy
 • Syarh Madzahib Ahlis Sunnah, Ibnu Syahin
 • As-Sunnah, Abul Qasim At Taimiy Al Ashbahaniy
 • Ushulus Sunnah, Abu Abdillah ibn Abi Zamanin
 • Asy-Syari’ah, Ajurriy
 • I’tiqad Ahlis Sunnah, Abu Bakr Al Isma’iliy
 • As-Sunnah, Al Barbahariy
 • Al-Iman, Ibnu Mandah
 • Al-Iman, Al Adaniy
 • Al ‘Arsy, Muhammad ibn Abi Syaibah
 • Al Qadar, Ibn Wahb
 • Al Qadar, Abu Dawud
 • Ar-Ru`yah, Ash-Shifat, An-Nuzul, Ad-Daaruquthniy
 • Risalah As-Sijziy Ila Ahli Zabiid, Abu Nashr As-Sijziy
 • Jawabu Ahli Dimasyq fis Shifat, Khatib Al-Baghdadiy
 • As-Sunnah, Abu Ahmad Al Ashbahaniy
 • As-Sunnah, Ya’qub Al Fasawiy
 • As-Sunnah, Al Qashshab
 • Ushulus Sunnah, Abu Bakr Abdullah ibn Zubair Al Humaidiy
 • As-Sunnah, Hanbal ibn Ishaq
 • Al Ushul, Abu ‘Amr At-Thalamankiy
 • dll

Sedangkan dalam bab fiqh, PKQ dalam pembelajarannya berlandaskan fiqh madzhab syafi’i, dengan memberikan penjelasan tentang perbedaan pendapat baik dalam madzhab  syafi’i sendiri maupun dengan madzhab-madzhab lain. Sehingga PKQ menghormati perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, yang masih berdasarkan pada salah satu madzhab yang mu’tabar. Di antara kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam fiqh antara lain:

 • Al Umm, Asy-Syafi’iy
 • I’anah Ath-Thalibin, Abu Bakr As-Sayyid Al Bakriy
 • Asna al Mathalib Syarh Raudlut Thalib, Zakariya Al Anshariy
 • Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj, Syihabuddin Ahmad ar Ramliy
 • Al Wajiz fi Fiqh al Imam Asy-Syafi’iy, Al Ghazaliy
 • Qawa’id al Ahkam fi Mashalih al Anam, Izzuddin ibn Abdissalam
 • Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, Ibnul Mulaqqin
 • Al Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’, Muhammad Asy-Syarbiniy Al Khathib
 • Fathul Aziz Syarh al Wajiz, Ar-Rafi’iy
 • Al Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad Daqa`iq, Ibnu Nujaim
 • Bada’i As-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i, Ala’uddin Abu Bakr Mas’ud ibn Ahmad Al Kasaniy
 • Tuhfatul Fuqaha`, Abu Bakr ‘Alaudin Muhammad ibn Ahmad As-Samarqandiy
 • Takmilah Fath al Qadir, Syamsuddin Ahmad
 • Hasyiyah Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin ibn Abidin
 • Syarh Fathul Qadir, Kamaluddin Muhammad ibn Abdul Wahid
 • Al ‘Inayah Syarh al Hidayah, Muhammad Mahmud Al Babartiy
 • Ghamz ‘Uyun al Bashair Syarh al Asybah wan Nazhair, Al Hamawiy
 • Al Mabsuth, Syamsul A`immah As-Sarakhsiy
 • Al Fatawa al Hindiyyah
 • Al Asybah wan Nazhair ‘ala Madzhab Abi Hanifah, Ibnu Nujaim
 • Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Muhammad ibn Rusyd al Hafid
 • Al Furuq, Al Qarafiy
 • Al Mudawwanah, Riwayat Sahnun
 • Mawahib al Jalil, Syarh Mukhtashar Khalil, Haththab
 • Qawanin al Ahkam asy-Syar’iyyah, Muhammad ibn Juzaiy al Kalbiy
 • Adz-Dzakhirah, Al Qarafiy
 • Ar-Risalah, Ibn Abi Zaid
 • Al Mughniy, Ibnu Qudamah
 • Kasysyaful Qina’ min Matn al Iqna’, Manshur al Buhutiy
 • Asy-Syarh al Kabir ‘ala al Muqni’, Abul Faraj Abdurrahman ibn Qudamah
 • Al Kafi fi Fiqh Ahmad, Ibnu Qudamah
 • Al Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih minal Khilaf, Al Mardawiy
 • Al Muqni’, Ibnu Qudamah
 • Qawa’id, Ibnu Rajab
 • Ar-Raudl al Murbi’, Al Buhutiy
 • dll

PKQ juga berprinsip sebagai Islam yang wasath (pertengahan), bukan radikal ataupun liberal, bukan khawarij maupun murji`ah, bukan qadariyyah maupun jabriyyah.

PROGRAM PENDIDIKAN

MTs Tahfidzul Quran

MTs Tahfidzul Quran Darul Falach adalah Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP dibawah Kementerian Agama) jenjang pendidikan untuk lulusan SD/MI dengan masa belajar 3 tahun. Lulusan jenjang ini dapat melanjutkan pendidikannya ke MA Tahfidzul Quran Darul Falach program khusus atau ke SMA/MA di luar.

Jenjang pendidikan ini telah mendapat legalitas dari pemerintah dengan mendapat nilai Akreditasi A.

Target Lulusan

MTs Tahfidzul Quran adalah program unggulan yang ditawarkan Pondok Modern Darul Falach Temanggung yang dikelola Pusat Kajian Al Quran. Oleh karena itu, santri dalam program ini terus dipantau perkembangannya per individu dan dilaksanakan evaluasi rutin dalam proses pendidikan maupun pembelajarannya. Target lulusan program ini antara lain :

1. Beraqidah shohihah.
2. Berakhlaq karimah.
3. Hafal Al Quran 15 juz.
4. Menguasai pengetahuan agama Islam dengan baik.
5. Mampu berbahasa asing aktif (Arab dan Inggris).
6. Unggul dalam pelajaran umum.
7. Mendapatkan ijazah formal dan kepesantrenan.

Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di MTs Tahfidzul Quran adalah kurikulum Kementerian Agama untuk mata pelajaran umum, serta dipadukan dengan kurikulum pesantren untuk mata pelajaran agama.

Di MTs Tahfidzul Quran, santri dibimbing lebih intensif untuk menjadi pengafal Al Quran dan memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan agama dan umum. Para santri ditargetkan untuk menyelesaikan hafalan Al Quran dalam masa waktu 6 tahun, yaitu 3 tahun untuk jenjang MTs dan 3 tahun jenjang MA program khusus.

Selain hafalan Al Quran dan materi umum (materi sekolah), santri MTs Tahfidzul Quran juga ditargetkan untuk menguasai pengetahuan Islam yang lebih mendalam. Berbagai disiplin ilmu agama yang dipelajari antara lain:

1. Aqidah
2. Fiqh Ibadah
3. Fiqh Muamalah
4. Tajwid
5. Ushul Fiqh
6. Tafsir
7. Ulumul Quran
8. Hadits
9. Ulumul Hadits
10. Siroh
11. Nahwu
12. Shorf
13. Balaghah

Durasi Pendidikan

Masa yang ditempuh untuk menyelesaikan MTs Tahfidzul Quran adalah selama 3 tahun. Namun kurikulum kepesantrenan dan tahfidzul Quran ditargetkan selama 6 tahun, sehingga santri yang hanya menempuh jenjang MTs saja hanya akan mendapatkan ijazah formal (Kementerian Agama) tanpa mendapatkan ijazah pesantren.

MA Tahfidzul Quran

MA Tahfidzul Quran Darul Falach adalah Madrasah Aliyah(setingkat SMA dibawah Kementerian Agama) jenjang pendidikan untuk lulusan SMP/MTs dengan masa belajar 3 tahun. Jenjang pendidikan ini telah mendapat legalitas dari pemerintah dengan mendapat nilai Akreditasi B.

Target Lulusan

MA Tahfidzul Quran adalah program unggulan yang ditawarkan Pondok Modern Darul Falach Temanggung yang dikelola Pusat Kajian Al Quran. Oleh karena itu, santri dalam program ini terus dipantau perkembangannya per individu dan dilaksanakan evaluasi rutin dalam proses pendidikan maupun pembelajarannya. Target lulusan program ini antara lain:

1. Beraqidah shohihah.
2. Berakhlaq karimah.
3. Hafal Al Quran 30 juz.
4. Menguasai pengetahuan agama Islam dengan baik.
5. Mampu berbahasa asing aktif (Arab dan Inggris).
6. Unggul dalam pelajaran umum.
7. Mendapatkan ijazah formal dan kepesantrenan.

Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di MA Tahfidzul Quran adalah kurikulum Kementerian Agama untuk mata pelajaran umum, serta dipadukan dengan kurikulum pendidikan bahasa Arab, Arab Saudi untuk mata pelajaran agama.

Dalam program yang ditempuh dalam 3 tahun ini, para santri ditargetkan untuk bisa menghafal 30 juz Al Quran. Selain hafalan Al Quran dan materi umum (materi sekolah), para santri juga mendapatkan materi agama dasar yang meliputi :

1. Aqidah
2. Fiqh Ibadah
3. Fiqh Muamalah
4. Tajwid
5. Tafsir
6. Hadits
7. Siroh
8. Nahwu
9. Shorf

Program Studi

MA Tahfidzul Quran Darul Falach membuka program pilihan studi:

 1. IPA
 2. IPS
 3. Keagamaan

Durasi Pendidikan

Masa yang ditempuh untuk menyelesaikan jenjang MA adalah 3 tahun, kecuali jurusan keagamaan yang diharuskan menempuh program persiapan (i’dad/takhasus) selama 1 tahun bagi yang belum lulus tes dasar.

SMK Tahfidzul Quran

SMK Darul Falach sudah berdiri sejak 2006 dengan program kejuruan : Akuntansi & Tata Busana untuk putri serta Teknik Sepeda Motor serta Teknik Komputer Jaringan untuk putra. Mulai tahun ajaran 2017/2018, SMK Darul Falach membuka program khusus tahfidzul Quran yang menjadikan program ini sebagai salah satu program unggulan pesantren dimana lulusan SMK ditargetkan untuk mempunyai hafalan Al Quran minimal 15 juz.

Target Lulusan

Sebagaimana MTs & MA Tahfidzul Quran yang telah dibuka sebelumnya, Program SMK Tahfidzul Quran ini bukan hanya menekankan pada hafalan Al Quran saja, tapi juga pemahaman dan pengamalan meskipun dengan bobot yang lebih ringan dibanding di MA Tahfidzul Quran. Target lulusan ini antara lain:

1. Beraqidah shohihah.
2. Berakhlaq karimah.
3. Mempunyai kompetensi unggul dalam kejuruan Akuntansi atau Tata Busana.
4. Hafal Al Quran 15 juz.
5. Menguasai pengetahuan dasar agama Islam dengan baik.
6. Mampu berbahasa asing aktif (Arab dan Inggris).
7. Mendapatkan ijazah formal dan kepesantrenan.

Kurikulum

Pembelajaran di sekolah menggunakan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Selain kurikulum sekolah dan tahfidzul Quran, terdapat beberapa muatan kepesantrenan antara lain:

 1. Bahasa Arab
 2. Fiqh
 3. Tajwid
 4. Tafsir
 5. Hadits
 6. Aqidah
 7. Siroh
 8. Nahwu
 9. Shorf

Program Kejuruan

Program yang kejuruan yang dibuka dengan berbasis tahfidzul Quran ini adalah:

 1. Kejuruan Akuntansi (khusus putri)
 2. Kejuruan Tata Busana (khusus putri)

Durasi Pendidikan

SMK Tahfidzul Quran ditempuh selama 3 tahun

Informasi Lanjutan

 • Untuk mengisi Formulir Pendaftaran Online silahkan klik tautan berikut ini.
 • Rincian biaya dapat dilihat dan didownload di tautan berikut ini.
 • Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat atau Contact Person di nomor : 0857-0124-1531 (IM3) / 0821-3843-3179 (Simpati)

I’dad Mu’allimat (Program Takhasus Bahasa Arab & Ulum Syar’iyyah)

I’dad Muallimat merupakan program intensif pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Islam dengan berorientasikan penanaman karakter qurani atas dasar Al Quran dan As Sunnah yang ditujukan untuk usia 15 sampai 23 tahun. Santri I’dad Muallimat dapat mengambil program Kejar Paket C (setingkat SMA) bagi lulusan SMP atau program S1 Tarbiyah kelas Sabtu-Minggu bagi lulusan SMA.

Target Lulusan

Lulusan I’dad Muallimat ditargetkan mempunyai standar kompetensi sebagai berikut:

 1. Mampu berbahasa Arab aktif baik lisan maupun tulisan.
 2. Mempunyai pemahaman agama yang mencukupi.
 3. Menguasai dasar ilmu alat ulum syar’iyyah.
 4. Berakhlaq karimah.

Masa Pendidikan

I’dad Muallimat ditempuh dalam waktu empat semester dengan muatan dasar bahasa Arab di semester pertama dan ulum syar’iyyah di tiga semester berikutnya dilanjutkan dengan masa pengabdian satu tahun.

Syarat Pendaftaran

 1. Muslimah berusia 15 sampai 23 tahun.
 2. Mengisi Formulir Pendaftaran dilengkapi:
  1. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
  2. Fotokopi KTP orangtua
  3. Fotokopi Ijazah terakhir
  4. Surat keterangan sehat dari dokter atau Puskesmas
  5. Pas foto 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar.
 3. Mengikuti seleksi masuk yang meliputi bacaan Al Quran dan wawancara (diuji ketika mendaftar atau lewat telepon)
 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000

Prosedur Pendaftaran dan Seleksi

 1. Pendaftar mengisi Formulir Online di link ini dan mengirim uang pendaftaran ke Rekening BRI unit Parakan dengan nomor : 0262-01-000392-30-8 a/n YAYASAN DARUL FALACH, setelah transfer diharuskan konfirmasi ke no hp 0857-0124-1531
 2. Pendaftaran setiap hari Sabtu dan Ahad bagi pendaftar yang datang langsung ke ma’had dengan didampingi mahromnya
 3. Ujian seleksi dilaksanakan ketika mendaftar bagi pendaftar yang datang langsung ke ma’had, sedangkan pendaftaran via email dan pos akan dihubungi via telepon (wajib menyertakan no hp yang bisa dihubungi ketika mengirimkan berkas)

Waktu Pendaftaran

Program I’dad Muallimat membuka pendaftaran setiap semester, jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pendaftaran:

 1. Semester Gasal
  1. Pendaftaran : Januari – Juni
  2. Seleksi Tahap II : Awal Juli
  3. Mulai Masuk : Pertengahan Januari
 2. Semester Genap
  1. Pendaftaran : Juli – Desember
  2. Seleksi Tahap II : Awal Januari
  3. Mulai Masuk : Pertengahan Januari

Biaya Pendidikan

 1. Biaya bulanan sebesar Rp 200.000 untuk biaya makan dan infaq semampunya.
 2. Biaya keperluan pribadi (pertama masuk) antara lain:
 • Kasur                                                                               Rp           300.000
 • Bantal  dan Sprei                                                             Rp           150.000
 • Almari                                                                             Rp           200.000
 • Sewa Ranjang                                                                 Rp           250.000
 • Seragam 2 stel                                                                 Rp           300.000
 • Buku Pelajaran Ulum Syar’iyah Semester 1                   Rp           150.000

Jumlah                                                                       Rp        1.350.000

Informasi

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

 • darul_falach@yahoo.com (Admin)
 • 0857-0124-1531 / 0821-3844-3179 (Ust Imron Rosyadi)
 • 0857-8660-2166 (Usth Ummu Faris)

International Students (Scholarship Program)

Darul Falach Center for Quranic Studies provides a full scholarship education for overseas students who want to memorize the Quran. The program is devoted to the students from various countries to memorize the Quran and study Islamic sciences. The language of instruction is Arabic, students who have not been able to use the Arabic language will be included into the preparatory class to learn Arabic.

Output Targets

Memorizing the Quran  is the flagship program offered by Darul Falach Center for Quranic Studies. Therefore, students’ development in this program kept to be monitored and implemented per individual routine evaluation in education and the learning process. The output targets of this program are:

1. Having the correct creed.
2. Having a good behavior.
3. Memorize the Quran 30 chapters.
4. Mastering knowledge of Islam well.
5. Being able to speak international language actively (Arabic and English).
6. Get a formal certificate.

Scholarship

The entire students of this program get scholarships that include:

1. Free the cost of the building and dormitory.
2. Free boarding and school education costs.

Scholarships do not cover the cost of personal equipment and daily necessities.

For New Students Registration can be read here, or to register online, prospective students can fill out the Registration Form on this link.

Pondok Modern Darul Falach

Jl. Sibajag KM 01 Klombeyan Muntung Candiroto Temanggung Jawa Tengah 56257

Email : darul_falach@yahoo.com

CP : 0857-0124-1531 / 0821-3843-3179

Sumber : pkq.darulfalach.com

***

Ayo bagikan sebagai sedekah…   


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

PEMBIAYAAN SYARIAH JAMINAN BPKB MOBIL
Hello. Add your message here.