Tafsir Surat Al Lahab

Yuk bagikan infonya...

Daftar Surat | Ibnu Katsir 

Al-Lahab: 1

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

Al-Lahab: 2

مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

Al-Lahab: 3

سَيَصۡلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Al-Lahab: 4

وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

Al-Lahab: 5

فِى جِيدِهَا حَبۡلٌ مِّن مَّسَدٍۭ

Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Tafsir Ibnu Katsir

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Amr ibnu Murrah, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar menuju ke Lembah Batha, lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, “Awas ada musuh di pagi hari ini!” Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau bersabda: “Bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab, “Ya.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Maka Abu Lahab berkata, “Celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami.” Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. (Al-Lahab: 1), hingga akhir surat Menurut riwayat yang lain, disebutkan bahwa lalu Abu Lahab menepiskan kedua tangannya seraya berkata, “Celakalah kamu sepanjang hari ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami?” Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. (Al-Lahab: 1) Konteks riwayat pertama menunjukkan pengertian kutukan terhadap Abu Lahab, sedangkan konteks riwayat kedua menunjukkan pengertian pemberitaan tentang sikap Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, nama aslinya ialah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, dan nama kunyahnya (gelarnya) ialah Abu Utaibah.

Sesungguhnya dia diberi julukan Abu Lahab tiada lain karena wajahnya yang cerah. Dia adalah seorang yang banyak menyakiti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sangat membenci dan meremehkannya serta selalu memojokkannya dan juga memojokkan agamanya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abul Abbas, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abu Zanad, dari ayahnya yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dikenal dengan nama Rabi’ah ibnu Abbad, dari Banid Dail, pada mulanya dia adalah seorang jahiliah, lalu masuk Islam.

Dia mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di masa Jahiliah di pasar Zul Majaz: Wahai manusia, ucapkanlah, “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya kamu beruntung. Sedangkan orang-orang berkumpul mengerumuninya. Dan di belakangnya terdapat seorang yang berwajah cerah, bermata juling, dan rambutnya berkepang. Orang itu mengatakan, “Sesungguhnya dia adalah orang pemeluk agama baru lagi pendusta.” Orang yang berwajah cerah itu selalu mengikuti Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ke mana pun beliau pergi. Aku bertanya mengenainya, maka dijawab bahwa orang itu adalah pamannya sendiri, bernama Abu Lahab.

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula melalui Syuraih, dari Ibnu Abuz Zanad, dari ayahnya, kemudian disebutkan hal yang semisal. Abu Zanad bertanya kepada Rabi’ah, “Apakah saat itu engkau masih anak-anak?” Rabi’ah menjawab, “Tidak, bahkan demi Allah, sesungguhnya aku di hari itu telah ‘aqil lagi dapat mengangkat qirbah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Husain ibnu Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rabi’ah ibnu Abbas Ad-Daili mengatakan, “Sesungguhnya saat ia bersama ayahnya telah berusia remaja melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi tiap kabilah, sedangkan di belakang beliau terdapat seorang lelaki yang bermata juling, berwajah cerah, dan berambut lebat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di hadapan kabilah, lalu bersabda: Wahai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian aku memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah dan janganlah kalian persekutukan Dia dengan sesuatu pun; benarkanlah aku dan belalah aku hingga aku dapat melaksanakan semua yang diutuskan oleh Allah kepadaku. Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai dari ucapannya, maka lelaki itu berkata dari belakangnya, “Wahai Bani Fulan, orang ini menginginkan agar kalian memecat Lata dan ‘Uzza serta jin teman-teman kalian dari kalangan Bani Malik ibnu Aqyasy dan mengikuti bid’ah dan kesesatan yang disampaikannya.

Maka janganlah kalian dengar dan jangan pula kalian ikuti.” Aku bertanya kepada ayahku, “Siapakah orang ini?” Ayahku menjawab, bahwa dia adalah pamannya yang dikenal dengan nama Abu Lahab. Imam Ahmad dan Imam Ath-Thabarani telah meriwayatkan pula dengan lafal yang sama. Firman Allah Swt: Binasalah kedua tangan Abu Lahab. (Al-Lahab: 1) Yakni merugi, kecewa, dan sesatlah (sia-sialah) amal perbuatan dan usahanya. dan sesungguhnya dia akan binasa. (Al-Lahab: 1) Yaitu sesungguhnya dia celaka dan telah nyata merugi dan binasa.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala: Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. (Al-Lahab: 2) Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Swt: dan apa yang ia usahakan. (Al-Lahab: 2) Maksudnya, anaknya. Telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Aisyah, Mujahid, ‘Atha’, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyeru kaumnya kepada iman. Abu Lahab berkata, “Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab dengan harta dan anak-anakku.” Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta’ala: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”. (Al-Lahab: 2) Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (Al-Lahab: 3) Yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya, dan sangat membakar.

Dan (begitu pula) istrinya pembawa kayu bakar. (Al-Lahab: 4) Istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya bernama Ummu Jamil, nama aslinya ialah Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Karena itulah maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengazabnya dalam di neraka Jahanam. Di dalam firman berikutnya disebutkan: pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. (Al-Lahab: 4-5) Yaitu memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar; istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya.

Yang di lehernya ada tali dari sabut. (Al-Lahab: 5) Menurut Mujahid dan Urwah, makna yang dimaksud ialah berupa api neraka. Diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ats-Tsauri, dan As-Suddi sehubungan dengan makna firman-Nya: pembawa kayu bakar. (Al-Lahab: 4) Bahwa istri Abu Lahab gemar berjalan menghamburkan fitnah (hasutan). Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atiyyah Al-Jadah, Adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid, bahwa istri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Ibnu Jarir mengatakan bahwa istri Abu Lahab mengejek Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai orang yang fakir, dan dia pernah mencari kayu bakar, oleh karena itulah maka ia dijuluki dengan sebutan ‘Hammalatal Hatab’ sebagai cemoohan terhadapnya.

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tetapi dia tidak menisbatkannya kepada siapa pun. Pendapat yang benar adalah yang pertama; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui. Sa’id ibnul Musayyab mengatakan bahwa dahulu istri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah, lalu ia mengatakan, “Sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini (menjualnya) untuk biaya memusuhi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam” Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya (kelak di hari kemudian).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Sulaim maula Asy-Sya’bi, dari Asy-Sya’bi yang mengatakan bahwa al-masadd artinya sabut. Urwah ibnuz Zubair mengatakan bahwa al-masadd artinya rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Telah diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri bahwa makna yang dimaksud ialah sebuah kalung api yang panjangnya tujuh puluh hasta.

Al-Jauhari mengatakan bahwa al-masadd adalah sabut, dan al-masadd juga berarti tali yang terbuat dari sabut atau kulit pohon, dan adakalanya terbuat dari kulit unta atau bulunya. Dalam bahasa Arab disebutkan masadtul habla atau amsuduhu masdan, artinya ialah engkau pintal tali itu dengan pintalan yang baik. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Yang di lehernya ada tali dari sabut. (Al-Lahab: 5) Yakni pasung leher yang terbuat dari besi, tidakkah engkau perhatikan bahwa orang-orang Arab menyebut anak unta yang pertama masad? Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dan Abu Dzar’ah, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnuz Zubair Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Katsir, dari Abu Badras, dari Asma binti Abu Bakar yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman Allah subhanahu wa ta’ala: Binasalah kedua tangan Abu Lahab. (Al-Lahab: 1) Maka datanglah wanita yang bermata juling (yaitu Ummu Jamil binti Harb) seraya menyumpah-nyumpah, sedangkan tangannya memegang batu seraya mengucapkan kata-kata bersyair, “Dia telah mencela agama nenek moyang kami, agamanya kutolak dan perintahnya kutentang.” Saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang duduk di masjid ditemani sahabat Abu Bakar.

Ketika sahabat Abu Bakar melihat Ummu Jamil, ia berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, Ummu Jamil datang, dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu bila dia melihatmu.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Dia tidak akan dapat melihatku. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca suatu ayat Al-Qur’an sebagai perlindungan buat dirinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya: Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. (Al-Isra: 45) Maka Ummu Jamil datang dan berdiri di hadapan Abu Bakar tanpa melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat berita bahwa temanmu mengejekku.” Abu Bakar menjawab, “Tidak, demi Tuhan Penguasa Ka’bah ini, dia tidak mengejekmu.” Maka Ummu Jamil pergi seraya mengatakan, “Orang-orang Quraisy telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah anak perempuan pemimpin mereka.” Sufyan mengatakan bahwa Al-Walid di dalam hadisnyaatau selain Al-Walid menyebutkan bahwa Ummu Jamil terjatuh karena kainnya tersangkut, saat itu ia sedang melakukan tawaf di Ka’bah, maka Ummu Jamil mengatakan, “Celakalah si pencela itu.” Maka Ummu Hakim binti Abdul Muttalib mengatakan, “Sesungguhnya aku benar-benar wanita yang menjaga kehormatannya, maka aku tidak berbicara; dan aku adalah seorang wanita pingitan, maka aku tidak mengetahui banyak hal; dan kita berdua dari kalangan anak-anak sepaman (sepupu), dan orang-orang Quraisy lebih mengetahuinya.” Sebagian ahli ilmu mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Yang di lehernya ada tali dari sabut (Al-Lahab: 5) Yakni di lehernya ada tali dari api neraka Jahanam yang mengangkatnya sampai ke pinggir neraka Jahanam, lalu ia dilemparkan ke dasarnya.

Kemudian dilakukan hal yang semisal terhadapnya selama-lamanya. Abu Khattab ibnu Dihyah di dalam kitabnya yang berjudul At-Tanwir mengatakan bahwa telah diriwayatkan hal yang semisal dan al-masad diartikan dengan tali timba. Para ulama mengatakan bahwa surat ini merupakan mukjizat dan bukti terang yang menunjukkan kenabian. Karena sesungguhnya sejak diturunkan firman-Nya: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar, Yang di lehernya ada tali dari sabut. (Al-Lahab: 3-5) Yang memberitakan bahwa keduanya adalah orang yang celaka dan tidak akan mau beriman. Kemudian kenyataanya memang demikian selama hidupnya, keduanya tidak beriman dan tidak pula salah seorangnya, baik lahir maupun batinnya, dan baik menyembunyikannya ataupun melahirkannya. Keduanya sama sekali tidak mau beriman Dan hal ini merupakan bukti paling kuat yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam”

Sumber : tafsir.learn-quran.co

Yuk bagikan sebagai sedekah…

Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 HP VIVO TERMURAH BELI DI SINI
Hello. Add your message here.