50 Ayat Motivasi dalam Al Quran dan Tafsirnya

Yuk bagikan infonya...

Ilustrasi/Google
Ilustrasi/Google

Dzikir dan Ketenteraman Hati  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.” Tafsir Surat Ar-Ra’d: 28

Ujian Hidup 

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi ? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” Tafsir Surat Al Ankabut Ayat 2

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “”Bilakah datangnya pertolongan Allah?”” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 214  

Allah Menjamin Rezeki

“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Tafsir Surat Al Ankabut Ayat 60  

Pertolongan Allah 

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat; dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 45

Kesabaran

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : Sungguh kita semua ini milik Allah, dan Sungguh KepadaNya lah kita kembali” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 155 , Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 156

Allah Itu Dekat

“Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Diriku, maka jawablah, bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahKu dan hendaklah mereka yakin kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 186

Yang Diinginkan Belum Tentu Baik

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 216  

Beban Selalu Terjangkau 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 286  

Kembalilah kepada Allah 

“Hai jiwa yang tenang; Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya; Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku; Masuklah ke dalam surga-Ku” Tafsir Surat Al Fajr Ayat 27-30

Bersama Kesulitan Ada Kemudahan 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” Tafsir Surat Al Insyirah Ayat 5 , Tafsir Surat Al Insyirah Ayat 6

Berharap Hanya Kepada Allah 

“Dan hanya kepada Tuhanmulah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap” Tafsir Surat Al Insyirah Ayat 8   

Carilah Karunia Allah

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” Tafsir Surat Al Jumu’ah Ayat 10

Berjalanlah di Muka Bumi  

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” Tafsir Surat Al Mulk Ayat 15

Jangan Lemah dan Sedih 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” Tafsir Surat Ali Imran Ayat 139 

Bersabarlah 

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung” Tafsir Surat Ali Imran Ayat 200

Berdoalah 

“Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu” Tafsir Surat Al Mukmin Ayat 60 

Allah Senantiasa Mengurus Makhluknya 

“Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan” Tafsir Surat Ar Rahman Ayat 29

Takwa dan Jalan Keluar 

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” Tafsir Surat At Talaq Ayat 2

Allah Bersama Kita 

“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita” Tafsir Surat At Taubah Ayat 40  

Allah Pelindung Kami 

“Katakanlah : Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal” Tafsir Surat At Taubah Ayat 51 

Bekerjalah

“Dan Katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” Tafsir Surat At Taubah Ayat 105

Surga untuk Orang Beriman 

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri, harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka” Tafsir Surat At Taubah Ayat 111 

Cukuplah Allah Bagiku

“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal” Tafsir Surat At Taubah Ayat 129 

“Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri” Tafsir Surat Az Zumar Ayat 38 

Dalam Genggaman Allah 

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” Tafsir Surat Fathir Ayat 2  

Allah Menjamin Rezeki 

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)” Tafsir Surat Hud Ayat 6  

“Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus” Tafsir Surat Hud Ayat 56  

Semua dari Allah

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” Tafsir Surat Yunus Ayat 107  

Jangan Putus Asa 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir” Tafsir Surat Yusuf Ayat 87

Berdoalah 

“Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina” Tafsir Surat Al Mukmin Ayat 60  

Berusahalah 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” Tafsir Surat Ar Rad Ayat 11

Semua Ini dari Allah

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan” Tafsir Surat An Nahl Ayat 53

Menghitung Nikmat dari Allah

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)” Tafsir Surat Ibrahim Ayat 34

Telah Pasti Datangnya Ketetapan Allah

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan” Tafsir Surat An Nahl Ayat 1

Ini Semua Telah Tertulis di Lauhul Mahfuzh 

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” Tafsir Surat Al Hadid Ayat 22

Kenapa Aku Hidup Susah?

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” Tafsir Surat Thaha Ayat 124

Jaminan dari Allah, Kehidupan yang Baik

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” Tafsir Surat An Nahl Ayat 97

Sabar dan Shalat sebagai Penolong 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 153

Allah Pelindung Kami 

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung” Tafsir Surat Ali Imran Ayat 173

Kekhawatiran dan Kesedih Hati 

“Kami berfirman : Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 38

Allah Yang Menghilangkan Kesedihanmu  

“Dan mereka berkata : Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri” Tafsir Surat Al Fathir Ayat 34

Hidup Untuk Diuji

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” Tafsir Surat Al Mulk Ayat 2

Jangan Lemah!  

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar” Tafsir Surat Ali Imran Ayat 146

Yuk bagikan sebagai sedekah… 


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

14 HP VIVO TERMURAH BELI DI SINI
Hello. Add your message here.