Tafsir Surat Al Insyirah Ayat 5

Yuk bagikan infonya...

Daftar Surat  |  Ibnu Katsir

Al-Inshirah: 5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahan

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Tafsir (Ibnu Katsir)

Tafsir Surat Al-Insyirah: 1-8

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Firman Allah Swt: Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (Alam Nasyrah: 1) Yakni Kami telah melapangkan dadamu. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa Kami telah menjadikannya bercahaya dan luas lagi lapang.

Semakna dengan apa yang telah disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya: Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. (Al-An’am: 125) Dan sebagaimana Allah telah melapangkan dada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, demikian pula Allah telah menjadikan syariatnya luas, lapang, toleran, lagi mudah, tiada kesulitan dan tiada beban serta tiada kesempitan padanya. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala: Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (Alam Nasyrah:1) Yakni Allah telah melapangkan dadanya di malam Isra, sebagaimana yang telah disebutkan dahulu melalui riwayat Malik ibnu Sa’sa’ah.

Imam At-Tirmidzi telah mengetengahkannya dalam tafsir ayat ini. Dan jika memang hal itu terjadi di malam Isra sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat Malik ibnu Sa’sa’ah, maka pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan pendapat di atas. Karena sesungguhnya akibat dari pengaruh yang dilakukan terhadap dada beliau di malam Isra, terjadi pula pengaruh yang sama setelah dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala secara maknawi. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui. [: [] Abdullah ibnu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abdur Rahim alias Abu Yahya Al-Bazzar, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Mu’az ibnu Muhammad ibnu Ubay ibnu Ka’b, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad ibnu Mu’az, dari Muhammad, dari Ubay ibnu Ka’b, bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling berani menanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang berbagai masalah yang tidak ada seorang pun berani menanyakannya kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam selain dia.

Maka Abu Hurairah bertanya, “”Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau Iihat dari urusan kenabian ini?”” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Duduk tegak dan menjawab: Sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya ketika usiaku menginjak sepuluh tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang Sahara. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya, “”Apakah orang ini adalah dia? Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya, dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah seperti itu sebelumnya, dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang dikenakannya pernah dikenakan oleh seseorang.

Keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku, tetapi anehnya aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, ‘Rebahkanlah dia.’ Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, “”Belahlah dadanya, maka salah seorangnya menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit.

Lalu berkata kepada yang membelahku, “”Keluarkanlah iri hati dan dengki. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah, kemudian ia membuangnya jauh-jauh. Dan berkata lagi ia kepada orang yang membelahku, “”Masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan, bentuknya mengilap seperti perak (dimasukkan ke dalam dadaku), kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan, dan berkata, “”Kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh.

Maka setelah itu aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Firman Allah subhanahu wa ta’ala: dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu. (Alam Nasyrah: 2) Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. (Al-Fath: 2) Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala: yang memberatkan punggungmu. (AlamNasyrah: 3) Al-inqad artinya suara (tulang punggung bila memikul beban berat).

Dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: yang memberatkan punggungmu. (AlamNasyrah: 3) Yakni membebanimu dengan beban yang berat. Dan mengenai firman selanjutnya: Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. (Alam Nasyrah: 4) Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah ‘tidaklah Aku disebut melainkan namamu disebut pula bersama-Ku’ yaitu dalam kalimah ‘aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah’.

Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan (mengangkat) sebutan namanya di dunia dan di akhirat. Maka tiada seorang khatib pun, tiada seorang yang membaca syahadat pun, dan tiada orang yang shalat pun melainkan mengucapkannya, yaitu kalimah, ‘aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.’ Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Haris, dari Darij, dari Abul Haisam, dari Abu Sa’id, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Jibril datang kepadaku dan berkata, Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, ‘Tahukah kamu bagaimana Aku meninggikan sebutan (nama)mu?’ Jibril menjawab, ‘Allah lebih mengetahui.’ Allah berfirman, Apabila nama-Ku disebut, maka disebutpula namamu bersama-Ku’.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Yunus, dari Abdul Ala dengan sanad yang sama. Abu Yala meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Lahi’ah, dari Darij. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Dzar’ah, telah menceritakan kepada kami Abu Umar Al-Haudi, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami ‘Atha’ ibnus Saib, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Aku pernah menanyakan suatu masalah kepada Tuhanku, padahal aku tidak menginginkan untuk menanyakan hal itu kepada-Nya.

Aku bertanya, “”Sesungguhnya di antara nabi-nabi sebelumku ada yang telah Engkau tundukkan angin baginya, dan di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orangmati.Allah subhanahu wa ta’ala Balik bertanya, “”Wahai Muhammad bukankah Aku mendapatimu sebagai seorang yang yatim piatu, lalu Aku melindungimu? Aku menjawab, “”Benar, ya Tuhanku. Allah berfirman, “”Bukankah Aku mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Aku memberimu petunjuk? Aku menjawab, “”Benar, ya Tuhanku. Allah berfirman, “”Bukankah Aku mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Aku memberimu kecukupan.

Aku menjawab, “”Benar, ya Tuhanku. Allah berfirman, “”Bukankah Aku telah melapangkan dadamu, bukankah Aku telah meninggikan sebutan (nama)mu? Aku menjawab, “”Benar, ya Tuhanku. Abu Na’im di dalam kitab Dala’ilun Nubuwwah mengatakan: telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Gatrifi, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Sahl Al-Juwaini, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Qasim ibnu Bahzan Al-Haiti, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Hammad, dari Usman ibnu ‘Atha’, dari Az-Zuhri, dari Anas yang mengatakan bahwaRasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Setelah aku selesai dari menerima apa yang diperintahkan kepadaku menyangkut semua urusan langit dan bumi, lalu aku bertanya, “”Ya Tuhanku, sesungguhnya tiada seorang nabi pun sebelumku melainkan Engkau telah memuliakannya; Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil (kekasih), Musa sebagai Kalim (yang Engkau ajak bicara langsung), Engkau telah tundukkan gunung-gunung bagi Daud, dan bagi Sulaiman angin dan semua setan, dan Engkau hidupkan bagi Isa orang-orang yang telah mati.

Maka apakah yang Engkau berikan kepadaku?Allah berfirman, “”Bukankah Aku telah memberimu dari hal tersebut seluruhnya, bahwa sesungguhnya tidaklah nama-Ku disebut melainkan engkau disebut pula bersama-Ku; dan Aku telah menjadikan dada umatmu sebagai kitab-kitab, mereka dapat membaca Al-Quran secara hafalan, dan hal itu belum pernah Kuberikan kepada suatu umat pun. Dan Aku telah memberimu suatu perbendaharaan dari ‘Arasy-Ku, yaitu kalimah ‘tidak ada daya (untuk menghindar dari maksiat) dan tiada kekuatan (untuk mengerjakan ibadah) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar’.

Al-Bagawi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid, bahwa makna yang dimaksud dari ayat ini ialah azan, yakni nama beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan dalam azan. Lalu Al-Bagawi menyitir bait-bait syair yang dikatakan oleh Hassan ibnu Sabit: … … … … … Kedudukannya (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) sebagai penutup nabi Allah lebih terang dari cahaya yang kita lihat. Dan juga Allah telah menggabungkan nama Nabi dengan nama-Nya, bila seorang muazzin mengucapkan kalimah yang kelima dalam azannya, yaitu ‘asyhadu…’. Dan Allah telah membelah buatnya sebagian dari nama-Nya untuk menjadikannya orang yang diagungkan.

Tuhan Yang mempunyai ‘Arasy Mahmud (Yang Maha Terpuji), dan dia bernama Muhammad (orang yang terpuji). Ulama lainnya mengatakan bahwa Allah meninggikan sebutan namanya di kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Dan Allah memuliakan namanya saat mengambil perjanjian dari para nabi, yaitu hendaknya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan hendaklah mereka memerintahkan kepada umatnya masing-masing untuk beriman kepadanya. Kemudian Allah memasyhurkan sebutannya di kalangan umatnya, maka tidak sekali-kali nama Allah disebut melainkan ia pun disebut bersama nama-Nya.

Alangkah baiknya apa yang telah dikatakan oleh As-Sarsari rahimahullah dalam bait syairnya: … … Tidaklah sah azan dalam shalat fardu melainkan dengan menyebut namanya yang enak disebut oleh lisan yang diridai. Disebutkan pula dalam bait syair lainnya: … Tidakkah engkau perhatikan, bahwa tidaklah sah azan kita dan tidak sah (pula) shalat fardu kita bila kita tidak menyebut-nyebut namanya dalam keduanya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah: 5-6) Allah subhanahu wa ta’ala menceritakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kemudian berita ini diulangi-Nya lagi. : (5) Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Dzar’ah, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Hamid ibnu Hammad ibnu Abu Khuwar alias Abu Jahm, telah menceritakan kepada kami Aiz ibnu Syuraih yang mengatakan bahwa Anas ibnu Malik pernah menceritakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk dan di hadapannya terdapat sebuah batu, maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu mengusirnya.

Dan Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah: 5-6) Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini di dalam kitab musnadnya, dari Muhammad ibnu Ma’mar, dari Humaid ibnu Hammad dengan sanad yang sama yang lafaznya seperti berikut: Seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan mengusirnya. KemudianNabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membacakan firman-Nya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah: 5-6) Al-Bazzar mengatakan bahwa kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Anas kecuali oleh Aiz ibnu Syuraih.

Menurut hemat kami, Abu Hatim Ar-Razi telah mengatakan sehubungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aiz, bahwa dia berpredikat lemah. Tetapi Syu’bah telah meriwayatkannya dari Mu’awiyah ibnu Qurrah, dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnu Mas’ud secara mauquf. Dan Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada kami Abu Qatn, telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak ibnu Fudalah, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa mereka (para sahabat) mengatakan bahwa satu kesulitan tidak dapat mengalahkan dua kemudahan.

“”. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur, dari Ma’mar, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa di suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum, lalu bersabda: Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui hadits Auf Al-A’rabi dan Yunus ibnu Ubaid, dari Al-Hasan secara mursal.

Sa’id telah meriwayatkan dari Qatadah, bahwa telah diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “”. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Yang beliau maksudkan adalah firman Allah Swt: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah: 5-6) Dikatakan demikian karena al-‘usr yang pertama sama dengan al-‘usr yang kedua. Lain halnya dengan yusr, ia berbilang (yakni dua) karena yang pertama lain dengan yang kedua. Al-Hasan ibnu Sufyan mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Kharijah, dari Abbad ibnu Kasir, dari Abuz Zanad, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Pertolongan diturunkan dari langit sesuai dengan kadar pembiayaan, dan kesabaran diturunkan sesuai dengan kadar musibah.

Dan termasuk di antara nasihat yang bersumber dari Imam Syafii disebutkan sebagai berikut: … … … … Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah.

Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Ibnu Duraid mengatakan bahwa Abu Hatim As-Sijistani telah membacakan bait-bait syair berikut kepadanya, yaitu:

Bilamana hati dipenuhi oleh rasa putus asa, dan dada yang luas menjadi terasa scmpit, dan hal-hal yang tidak disukai datang menimpa diri, serta banyak musibah yang dialaminya, sehingga ia tidak melihat adanya celah untuk melepaskan diri dari bahaya yang sedang menimpa diri, dan tiada gunanya lagi semua upaya untuk menanggulanginya.

Maka akan datanglah kepadamu pertolongan bila hatimu berserah diri kepada-Nya, yaitupertolongan dari Tuhan Yang Mahalembut lagi Maha Memperkenankan doa. Semua musibah apabila telah mencapai puncaknya pasti berhubungan langsung denganjalan keluarnyayang tidak lama. Penyair lainnya mengatakan dalam bait-bait syairnya:

Betapa banyak musibah yang menimpa diri seseorang hingga membuatnya terasa sempit, sedangkan di sisi Allah adajalan keluar darinya.

Bilamana musibah mencapai puncaknya, maka pastilah adajalan keluarnya, padahalyang bersangkutan mengira tiada jalan keluar darinya. Firman Allah subhanahu wa ta’ala: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah: 7-8) Yakni apabila kamu telah merampungkan urusan-urusan duniamu dan kesibukannya dan telah kamu selesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat.

Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepada-Nya dan berharap kepada-Nya. Termasuk pula ke dalam pengertian ini sebuah hadits yang telah disepakati kesahihannya, yaitu yang mengatakan: Tiada shalat di hadapan makanan, dan tiada shalat pula sedangkan yang bersangkutan menahan keinginan membuang kedua air (buang air kecil dan buang air besar). Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengatakan: Apabila shalat diiqamahkan, sedangkan makan malam telah disediakan, maka mulailah dengan menyantap makan malam dahulu. Mujahid telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa apabila kamu telah merampungkan urusan duniamu, lalu kamu berdiri untuk shalat, maka kerjakanlah salatmu dengan sungguh-sungguh dengan menghadap kepada Tuhanmu.

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Qatadah disebutkan pula bahwa apabila berdiri untuk shalat, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk keperluanmu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas’ud, bahwa apabila engkau telah mengerjakan shalat-shalat fardumu, maka kerjakanlah qiyamul lail dengan sungguh-sungguh. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Iyad hal yang semisal dengan pendapat Ibnu Mas’ud. Menurut riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas’ud sehubungan dengan makna firman-Nya: kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah: 7-8) Yakni sesudah engkau selesaikan salatmu, sedangkan engkau masih dalam keadaan duduk.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (AlamNasyrah: 7) Yaitu dalam berdoa. Zaid ibnu Aslam dan Adh-Dhahhak telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Maka apabila kamu telah selesai. (AlamNasyrah: 7) Maksudnya, dari melakukan jihad. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Alam Nasyrah: 7) Yakni kerjakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah: 8) Ats-Tsauri mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta’ala semata. Demikianlah akhir tafsir surat Alam Nasyrah dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia-Nya.

Sumber : learn-quran.co

Al Insyirah :: Indeks Tema Al Insyirah :: Daftar Surat :: Ibnu Katsir

Ayo bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

BUKU TES SEKOLAH KEDINASAN TNI POLRI BUMN CPNS 2024
Hello. Add your message here.